Voor de veiligheid van iedereen die op het feestterrein aanwezig is, zijn huisregels vastgesteld. Tevens is op de Zomerfeesten de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de plaatselijke verordeningen. Wanneer je naar de Zomerfeesten komt en daardoor aanwezig bent op het feestterrein, ga je akkoord met dit reglement.

Tot het feestterrein worden ook de parkeerplaats, de taxistandplaats en de fietsenstalling gerekend.

Klik of tik op een onderdeel voor meer informatie.

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. Buurser Volks Feest en haar medewerkers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van bezoekers.

Op het evenement kan meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan jouw gehoor. Geef jouw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.

 • Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, eventueel door middel van een blaastest, kan de toegang worden geweigerd.

 • Wij behouden ons het recht voor om personen, gekleed in aanstootgevende kleding, kleding voorzien van discriminerende, racistische en/of aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen, de toegang te weigeren.

 • Voor vrijdag- en zaterdagavond heb je een entreekaart nodig (verkrijgbaar bij de ingang van het feestterrein; mits niet uitverkocht in de voorverkoop).

 • Het is niet toegestaan om glaswerk in bezit te hebben op het feestterrein.

 • Het is niet toegestaan drank mee naar binnen en buiten het feestterrein te nemen.

 • Roken in de feesttent is niet toegestaan.

 • Het bij je hebben, gebruik en verhandelen van drugs (softdrugs, lachgas/distikstof(mon)oxide en harddrugs) op het feestterrein is niet toegestaan.

 • Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het feestterrein is niet toegestaan.

 • Als er bij de ingangscontrole en/of terreincontrole niet toegestane goederen/voorwerpen worden gevonden, ben je zelf verantwoordelijk om deze goederen/voorwerpen buiten het feestterrein op te slaan of weg te gooien. Als het gaat om wettelijk verboden goederen/voorwerpen dan worden die in beslag genomen. In beslag genomen of weggegooide goederen/voorwerpen worden niet teruggegeven.

 • Op het terrein gelden de dagelijkse normen en waarden. Het dreigen en gebruik van geweld, het in bezit hebben van wapens of andere verboden middelen en voorwerpen, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, biergooien/ moddergooien, vervuilingen/of vernieling van materialen en het ontvreemden van goederen zal niet worden getolereerd, de toegang tot het terrein zal worden ontzegd en je kunt worden overgedragen aan de politie. Eventuele schades zullen op jou verhaald worden.

 • Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt.

 • Het is voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar.

 • Op verzoek van het personeel of de beveilingsmedewerkers moet een ID-bewijs getoond kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.

 • Lijk je jonger dan 25 jaar dan wordt om je legitimatiebewijs gevraagd en kun je als je 18 jaar of ouder bent, een 18+ bandje krijgen.

 • Drank moet worden betaald met consumptiemunten.

 • Munten zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa waar je contant of met je Maestro pinpas kunt betalen.

 • Iedere bezoeker wordt geadviseerd om de auto zoveel mogelijk thuis te laten.

 • Voor bezoekers die met de auto komen is er binnen loopafstand parkeergelegenheid.

 • Bij het feestterrein is een fietsenstalling aanwezig.

 • Volg de aanwijzingen van de parkeerwachten op!

 • Ter bescherming van jouw eigen en andermans veiligheid kan het beveiligingspersoneel jouw medewerking vragen voor een onderzoek aan kleding, bagage en vervoermiddel. Als je hieraan geen medewerking verleent, kan de toegang tot het feestterrein worden ontzegd.

 • Voor eerste hulp bij verwondingen en ongelukken is er een EHBO-post ingericht. De EHBO-post bevindt zich in de feesttent.

 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel en medewerkers van de organisatie.

De nieuwe media zorgen voor steeds meer mogelijkheden als het gaat om bijvoorbeeld gebruik van foto’s en video’s op de website en sociale media.

Als foto’s door derden, niet in opdracht van Buurser Volks Feest, zijn gemaakt dan heeft de organisatie geen controle over het publiceren van deze foto’s. Buurser Volks Feest is daarvoor ook niet verantwoordelijk.

Wanneer je op het feestterrein aanwezig bent, stem je er mee in dat er eventueel foto’s van jou worden gemaakt.

Wil je niet dat een foto van jou wordt gepubliceerd, maak dat dan (direct) kenbaar bij de fotograaf.

In gevallen waarin de toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de organisatie en/of de beveiliging van het evenement over mogelijk te nemen maatregelen.