Voor de veiligheid van iedereen die op het feestterrein aanwezig is, zijn huisregels vastgesteld. Tevens is op de Zomerfeesten de Nederlandse wetgeving van kracht aangevuld met de plaatselijke verordeningen. Wanneer je naar de Zomerfeesten komt en daardoor aanwezig bent op het feestterrein, ga je akkoord met dit reglement.

Deze regels gelden zowel in de feesttent als voor de directe omgeving van de feesttent.

Klik of tik op een onderdeel voor meer informatie.

• Alle aanwijzingen van de bestuursleden van de Stichting Volksfeesten Buurse moeten opgevolgd worden.

• Eventuele klachten kunnen achteraf bij de commissie worden ingediend.

• De organisatoren en vrijwilligers die in en rondom de tent werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of (im)materiële schade bij bezoekers van de locatie.

• In de feesttent wordt geluid geproduceerd. Stichting Volksfeesten Buurse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan het gehoor die hierdoor wellicht kan ontstaan.

• Consumpties moeten worden betaald met muntjes.

• Aan gasten jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank verstrekt. Bij twijfel wordt om een legitimatiebewijs worden gevraagd. Kan men deze niet laten zien, dan wordt er geen alcoholische drank verstrekt. Herkenbaar aan polsbandje.

• Bij vermoeden van het betreden van de feesttent onder invloed van alcohol, wordt een blaastest afgenomen waarbij het bestuur besluit of desbetreffende het feestterrein mag betreden.

• Gevonden voorwerpen kunnen bij de bar worden ingeleverd.

• Te roken in de feesttent

• Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen;

• Drank mee naar buiten te nemen;

• Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de feesttent.

• Alcohol te nuttigen en te verstrekken indien de leeftijd van 18 jaar nog niet is bereikt;

• Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen;

• Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben;

• Diefstal te plegen of vernielingen aan te brengen;

• Goederen te verhandelen of te helen;

• Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen;

• Discriminerende opmerkingen te maken;

• Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren;

• Beledigingen te uiten.

• Wordt u uit de feesttent verwijderd en zal u verdere toegang tot de feesttent ontzegd worden;

• Wordt de politie ingeschakeld, indien er sprake is van huisvredebreuk.

• Aangeschoten of dronken bent;

• De toegang eerder is ontzegd.

• SVB controleert bezoekers preventief om te voorkomen dat mensen aangeschoten en/of dronken de tent betreden.

• Doen wij altijd aangifte bij de politie.

In gevallen waarin de toegangsvoorwaarden en huisregels niet voorzien beslist de organisatie en/of de beveiliging van het evenement over mogelijk te nemen maatregelen.